Prosjektgruppen UAEM Norge jobber for at universitetene i Norge tilpasser sin patent- og forskningspolitikk på samme måte som søsteruniversitetene i andre land er i ferd med å gjøre. 20-30 universiteter i USA, og i de senere år også universiteter i Europa, har gått med på vilkårene for rettferdig patentering.

UAEM Norge ønsker videre at universitetsmiljøer tar sitt samfunnsansvar for globale problemer, bl.a. ved å tilrettelegge for medisinsk forskning som fokuserer på utfordringer som eksisterer globalt. Det er derfor viktig at informasjon om global ulikhet i helse og problematikken knyttet til tilgang til medisiner når ut til alle, ikke minst studenter, universitetsansatte og aktuelle beslutningstakere, for å sikre at de riktige beslutningene blir tatt i dag og i framtiden.

Det er vår målsetning at Universitetene i Norge slutter seg til den felles internasjonale erklæringen the Philadelphia Consensus statement.  Denne vektlegger universitetets rolle i å fremme lik tilgang til forskning, fremme forskning på neglisjerte sykdommer og måle forskningssuksess med utgangspunkt i effekt på human velferd.

Videre ønsker vi at universitetene på sikt vil implementere det som kalles Global Access Licensing Framework (GALF) . Dette er et rammeverk utarbeidet av UAEM internasjonalt. Rammeverket inneholder konkrete retningslinjer for hvordan en kan sikre at forskningsresultater og teknologi blir tilgjengelig i lav- og mellominntektsland.

Det er for øvrig en viktig lokal UAEM-oppgave å rekruttere nye studenter til å delta, samt være synlige på fakultetene. Ikke minst har vi en viktig oppgave i å synliggjøre problemstillingen i media og i våre lokale forskningsmiljø.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s