Våre målsetninger

  1. Å fremme tilgang til medisiner og medisinsk teknologi i lav- og mellominntektsland, ved å jobbe for rettferdige patent- og lisensieringsavtaler fra akademiske institusjoner.
  2. Å sikre at medisinsk forskning og utvikling (FoU) gjenspeiler den globale sykdomsbyrden.
  3. Å spre kunnskap om begrensningene som finnes I dagens FoU-system.

Mer spesifikt

Universiteter er ofte viktige aktører i den tidlige utviklingsfasen av medisiner og medisinsk teknologi. Før disse innovasjonene kan lanseres på markedet må de gjennom omfattende kliniske utprøvinger, noe som er veldig kostnadskrevende. Siden universiteter sjelden har midler til å finansiere utviklingen, lisensieres produktkandidaten i egne patentavtaler til farmasøytisk eller bioteknologisk industri for videre utvikling.

UAEM jobber for at produktkandidatene som lisensieres videre blir tilgjengelige for dem som ellers ikke ville hatt råd, gjennom å tillate generisk produksjon i lav- og mellominntektsland.

Farmasøytisk industri har sine fremste inntekter fra høy-inntektsland, og vil sjelden tape økonomisk på å gi slipp på markedsmonopolet i lav- og mellominntekstland. Generisk produksjon senker prisene gjennom konkurranse og kan gi insentiv for innovasjon som er mer rettet mot utviklingsland, som varmestabile og pediatriske utgaver av nye legemidler.

Dagens system er markedsbasert, ikke behovsbasert. Neglisjerte sykdommer er sykdommer som rammer millioner av mennesker, men som det likevel ikke finnes effektiv behandling for. Disse er ofte infeksjonssykdommer som rammer fattige – hvor det er lite økonomisk insentiv for å forske fram og utvikle en behandling. Dette urettferdige systemet vil UAEM arbeide for å snu.

Hvorfor universitetenene?

Universiter er ofte første steg i legemiddelutvikling og er derfor en nøkkelaktør for å sikre tilgangen til medisiner gjennom avtaler universitetene gjør med produsentene. Dessuten har universitetene gjennom sitt samfunnsoppdrag et ansvar for å gjøre at ny kunnskap kommer allmennheten til gode.

Norske universiteter er i tillegg offentlig finansierte – offentlig betalt forskning bør tilgjengeliggjøres for alle.

For mer info, besøk gjerne
http://uaem.org/ (UAEMs internasjonale hjemmeside)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s